INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (“GDPR”).

În tot cuprinsul prezentei informări noțiunea de persoană vizată are următoarele semnificații: potențialii și actualii clienți ai INVESTPOINT ADVISORY SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA („Investpoint”), respectiv persoanele fizice și reprezentanții persoanelor juridice care intenționează să devină clienți sau sunt deja clienți ai Investpoint în legătură cu serviciile de evaluări și consultanță prestate de Investpoint, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de Investpoint pentru/în legătură cu acestea.

1. Datele de identitate și datele de contact ale operatorului INVESTPOINT ADVISORY SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA persoană juridică cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Victoriei nr. 52, etaj 1, ap. 14 (”Operatorul” sau ”Investpoint”).

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor Persoana responsabilă cu protecția datelor personale poate fi contactată prin e-mail la office@investpoint.ro sau prin poștă la sediul Investpoint din București, Sector 1, Calea Victoriei nr. 52, etaj 1, ap. 14.

3. Datele personale prelucrate Investpoint prelucrează următoarele date personale:

a) date personale de identificare (nume, prenume, CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondență, cod poștal, e-mail, telefon (e.g., fix, mobil, fax), semnătura olografă și semnătura în format digital. Aceste date sunt necesare pentru încheierea în mod valabil a tuturor contractelor cu Investpoint si pentru valorificarea ulterioara a drepturilor decurgand din acestea;

b) date financiare (informații legate de contul bancar). Aceste datele sunt necesare pentru derularea raporturilor contractuale;

c) datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință;

d) adresa Internet Protocol (“IP”), ce pot fi prelucrate atunci când navigați pe site-ul https://www.investpoint.ro/

4. Prelucrarea datelor. Scopul prelucrării. Temeiul legal

Investpoint prelucrează datele personale prin următoarele operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal.

Scopurile prelucrării sunt:

- executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;
- îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;
- redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat;
- îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina evaluatorilor / consultanților;
- îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de evaluator / consultant.
- comunicarea cu dumneavoastră, inclusiv pentru transmiterea ofertelor de servicii pe care le solicitați;
- realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de consultanță și evaluaări;
- realizarea interesului public de prestare a serviciilor de evaluare și scopurilor legitime ale evaluatorului.
- efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice) atât cu privire la servicii cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele și serviciile Investpoint pentru îmbunătățirea acestora;
- generarea de rapoarte cu privire la activitatea Investpoint, cu scopul de facilita efectuarea managementului tuturor proceselor operaționale;
- arhivarea atât în format letric cât și în format electronic a documentelor care se încheie cu privire la relația cu dumneavoastră, realizarea unui serviciu de registratură cu privire la documentele/plicurile care sunt adresate Investpoint cu privire la relația contractuală existentă, realizarea unor activități de curierat cu privire la documente/plicuri care conțin datele dvs. personale;
- soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Investpoint este parte, inclusiv recuperarea creanțelor.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
Investpoint prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri legale:

(1) pentru executarea unui contract încheiat cu dvs. sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (e.g., furnizarea de informații pre-contractuale);
(2) în baza unei obligații legale aflate în sarcina Investpoint (obligații legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, ținerea evidențelor contabile, raportările legale către autorități etc.);
(3) în baza interesului legitim al Investpoint (dovedirea experienței similare, centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează Investpoint; efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienți ai Investpoint; îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor Investpoint; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice cum ar fi aplicații, rețea, infrastructură, pagina web, cât și în cadrul locațiilor fizice cum ar fi back office, front office, sediul central etc.)
(4) protejarea intereselor legitime ale dvs. (persoana vizată) sau a altor persoane
(5) atingerea interesului public de realizare a serviciilor consultantului și scopurilor legitime ale consultantului

5. Investpoint poate transmite datele personale către:
- Furnizorul externalizat al serviciilor de contabilitate;
- Furnizorul externalizat al serviciilor de consultanță IT și mentenanță a sistemelor și aplicațiilor informatice
- Furnizorul externalizat al serviciilor poștale (de curierat);
- Furnizorul externalizat al serviciilor de stocare electronica a datelor, respectiv a serviciilor de arhivare fizică a documentelor;
- Autoritățile publice, inclusiv autorități contractante în cadrul unor proceduri de achiziție publică, instanțele judecătorești, executorii judecătorești, notarii publici, terțe persoane și entități în legătură cu mandatul încredințat de dumneavoastră.

6. Informații cu privire la transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene În vederea îndeplinirii scopurilor menționate la punctul 5 mai sus, Investpoint nu transferă date personale în afara Spațiului Economic European.

7. Stocarea datelor personale Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat cu Investpoint, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre parți. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie fiscală și în acord cu legislația în domeniul arhivistic. Cu excepția cazului în care exista o prevedere legala expresă, datele personale vor fi păstrate maxim 10 (zece) ani de la data la care Investpoint a interacționat ultima dată cu dvs.

8. Drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de Investpoint
(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal - puteți obține din partea noastră o confirmare a faptului ca Investpoint prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.
(2) Dreptul la rectificare - puteți solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale inexacte sau incomplete.
(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”- puteți solicita ștergerea datelor personale care vă privesc, în anumite cazuri, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.
(4) Dreptul de a va retrage consimțământul - Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.
(5) Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.
(6) Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita și primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Investpoint la momentul solicitării.
(7) Dreptul la opoziție- vă puteți opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ. În cazul în care Investpoint va lua decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal puteți (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (iii) contesta decizia.
(9) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor personale.
(10) Dreptul de a depune o plângere la Investpoint și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor și de a va adresa justiției.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu prelucrarea de către Investpoint a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor personale, prin e-mail la adresa office@investpoint.ro, prin poștă sau prin cerere scrisă și semnată olograf, la sediul Investpoint. Cererea dvs va fi analizată și soluționată în termen de 20 de zile de la data înregistrării.
Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:
Web site : http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Romania
Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212
Cabinet Președinte +40.318.059.220;
Fax+40.318.059.60
ULTIMA ACTUALIZARE: FEBRUARIE 2022